Üdvözöljük a

Vásárokról, piacokról

honlapján!

-

Országos rendezvénynaptár

<< 2024 Június >>
KeSzeCsüSzoVa
     12
3456789
10111213141516
1718
19
20212223
24252627282930

JOGSZABÁLYOK

MKIK Hírlevél

Vásárokról, piacokról

A vásárokról, piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III.13.) Korm. rendelet

 

 

Hatály:

 

Bookmark: 2Bookmark: pr5A rendelet hatálya a Magyar Köztársaság területén rendezett, illetve tartott vásárokra, piacokra és üzemeltetett bevásárlóközpontokra, valamint a vásárokon, a piacokon és a bevásárlóközpontokban folytatott kereskedelmi tevékenységre terjed ki.

 

Nem tartozik a rendelet hatálya alá a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet szerint közterületen a húsvéti, karácsonyi és szilveszteri, valamint évente egy alkalommal, az adott ünnepen és az azt megelőző 20 napban folytatott kereskedelmi tevékenység.

 

Vásár és piac rendezésének feltételei:

 

 • Vásár és piac olyan területen rendezhető, illetve tartható, amelyen a településrendezési terv a vásárrendezést, piactartást lehetővé teszi, vagy amely vásár rendezése céljából területhasználati hozzájárulással rendelkezik. A területnek, a vásár, illetve piac jellegétől, az ott értékesített termékkörtől, illetve a folytatott tevékenységtől függően, meg kell felelnie a jogszabályban előírt építésügyi, közegészségügyi, élelmiszerlánc-biztonsági, élelmiszer-higiéniai, állat-egészségügyi, növény-egészségügyi, környezetvédelmi, kulturális örökségvédelmi, munkavédelmi és tűzvédelmi követelményeknek, valamint rendelkeznie kell a tevékenység során képződő hulladékok elkülönített gyűjtését biztosító hulladéktárolókkal.

 

 • Az üzemeltetőnek a vásár, piac, illetve bevásárlóközpont működése idején, a vásár, piac, illetve bevásárlóközpont helyszínén rendelkeznie kell a vásár, piac, illetve a bevásárlóközpont üzemeltetésére való jogosultságot igazoló irattal, dokumentumokkal vagy ezen iratok, dokumentumok másolatával. Amennyiben az eredeti iratok, dokumentumok a helyszínen nem állnak rendelkezésre, az üzemeltető köteles az eredeti iratokat, dokumentumokat az ellenőrzést végző hatóság felhívására három munkanapon belül bemutatni.

 

Eljáró hatóságok:

 

A Kormány kereskedelmi hatóságként, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként a

kistérség székhelye szerinti települési, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzőjét jelöli ki.

Bookmark: pr8 

A vásár rendezését, piac tartását a piac helye szerint illetékes jegyző engedélyezi.

 

Az engedélyezéssel kapcsolatos eljárás:

 

Az engedély iránti kérelemben meg kell jelölni, illetve csatolni kell:

 

Ø      a fenntartó nevét, címét, illetve székhelyét, telefonszámát, elektronikus levelezési címét, amennyiben azzal rendelkezik;

Ø      a fenntartó vállalkozó nyilvántartásba vételi számát vagy cégjegyzékszámát, illetve a bírósági nyilvántartásba vételi számát;

Ø      az üzemeltető nevét, címét, telefonszámát, elektronikus levelezési címét, amennyiben azzal rendelkezik;

Ø      a vásár, piac elnevezését, (szak)jellegét;

Ø      a vásár, piac címét, helyrajzi számát;

Ø      a vásár, piac számára kijelölt területet, alapterületét, méretarányos helyszínrajzát az üzletek, árusítóhelyek, valamint az egyéb létesítmények és nem árusítási célra kiképzett területrészek tervezett rendeltetés, és szám szerinti meghatározásával, a vevőforgalmi és árubeszállítási, -feltöltési útvonalak kijelölésével;

Ø      a területhasználatának jogcímét (saját tulajdon, bérlet stb.), a tulajdoni lap kivételével a jogcímre vonatkozó igazoló okirattal, továbbá haszonélvezet esetében a haszonélvező, illetve közös tulajdon esetében a tulajdonostárs, hozzájárulását igazoló okirattal együtt;

Ø      a vásár rendezésének, piac tartásának időpontját, időtartamát, illetve a vásár, piac napi/heti nyitvatartási idejét;

Ø      a vásár, piac működésének rendjét;

Ø      élelmiszer felhasználása, forgalmazása, továbbá termény, takarmány, élő állat, illetve állatgyógyászati készítmény és növényvédő szer értékesítése esetén a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a vásár vagy a piac területén a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerve (a továbbiakban: MgSzH) részére állandó jelleggel ingyenes helyiséghasználatot biztosít.

 

A Kormány a kereskedelmi hatóság vásár és piac engedélyezésére irányuló eljárásában szakhatóságként jelöli ki:

 

Ø      a közegészségügyi követelményének való megfelelés kérdésében az ÁNTSZ-t,

Ø      az élelmiszer-higiéniai és állat-egészségügyi követelményeknek való megfelelés kérdésében az MgSzH-t

 

Az engedélyezési eljárás ügyintézési határideje 10 munkanap.

 

A jegyző az engedély megadásával egyidejűleg a vásárt, piacot és annak fenntartóját nyilvántartásba veszi.

 

A jegyző által vezetett nyilvántartás tartalmazza:

 

Ø      az engedély kiadása és a nyilvántartásba vétel időpontját;

Ø      az engedély és a nyilvántartás sorszámát;

Ø      a fenntartó által a kérelemben megadott adatokat;

Ø      a fenntartó vállalkozó nyilvántartásba vételi számát, cégjegyzékszámát, bírósági nyilvántartási számát;

Ø      az üzemeltető nevét, címét, telefonszámát, elektronikus levelezési címét, amennyiben azzal rendelkezik;

Ø      a vásár, piac elnevezését, (szak)jellegét;

Ø      a vásár, piac címét;

Ø      a vásár rendezésének, piac tartásának időpontját, időtartamát, illetve a vásár, piac napi/heti nyitvatartási idejét;

Ø      a vásár, piac alapterületét, a vásár, piac számára kijelölt területet és a kijelölt árusítóhelyek számát;

Ø      a szakhatóságok hozzájárulásában foglalt feltételeket, korlátozást;

Ø      az ellenőrző hatóságoknak a vásár, piac működését érintő intézkedéseit;

Ø      a nyilvántartásból való törlés tényét, annak időpontját.

 

Az adatokban történő változásról a fenntartó köteles a jegyzőt haladéktalanul értesíteni. A jegyző a változást határozattal a nyilvántartásba bejegyzi.

 

A fenntartónak a bevásárlóközpont üzemeltetésre irányuló bejelentése tartalmazza:

 

Ø      a fenntartó nevét, címét, székhelyét, elektronikus levelezési címét, amennyiben azzal rendelkezik,

Ø      a fenntartó cégjegyzékszámát, egyéni vállalkozó nyilvántartási számát vagy bírósági nyilvántartásba vételi számát,

Ø      az üzemeltető nevét, címét, székhelyét, elektronikus levelezési címét, amennyiben azzal rendelkezik,

Ø      a bevásárlóközpont elnevezését,

Ø      a bevásárlóközpont címét, az ingatlan helyrajzi számát,

Ø      a területhasználatának jogcímét,

Ø      a bevásárlóközpont nyitvatartási, üzemeltetési idejét, továbbá

Ø      az üzletek, más árusítóhelyek számát.

 

A jegyző a bevásárlóközpontot nyilvántartásba veszi.

 

A jegyző által a bejelentés alapján vezetett nyilvántartás tartalmazza:

 

Ø      a fenntartó által a bejelentésben megadott adatokat,

Ø      a bevásárlóközpont elnevezését,

Ø      a bevásárlóközpont címét, az ingatlan helyrajzi számát,

Ø      a bevásárlóközpont nyitvatartási, üzemeltetési idejét,

Ø      az üzletek, illetve más árusítóhelyek számát.

 

A bevásárlóközpont fenntartója a bejelentés adataiban bekövetkezett változást haladéktalanul köteles bejelenteni a jegyzőnek.

 

Bookmark: pr69Bookmark: pr70A vásárok, piacok működési rendje:

 

 • Az egyéni vállalkozónak vagy mezőgazdasági kistermelőnek nem minősülő, valamely EGT-államban lakóhellyel vagy székhellyel rendelkező magánszemély a tulajdonát képező vagyontárgyakat használtcikk-piacon és -vásáron alkalomszerűen értékesítheti.

 

Nem tekinthető használt cikknek a kozmetikai termék, az élelmiszer, a takarmány, az élvezeti cikk.

 

 • Gyűjtött, szedett gomba vásáron, piacon csak ott árusítható, ahol a gombaértékesítési engedély kiadására és az értékesítés ellenőrzésére a vásár, piac területén a teljes nyitvatartási idő alatt gombavizsgáló szakellenőr működik.

 

 • Szeszes ital vásáron, piacon a jövedéki törvényben meghatározott feltételek teljesítése mellett árusítható.

 

 • A vásár, a piac, illetve a bevásárlóközpont működésének rendjét az üzemeltető határozza meg, és arról jól látható helyen közzétett hirdetményben tájékoztatja a kereskedőket és a vásárlókat. Fel kell tüntetni továbbá az üzemeltető nevét, címét, székhelyét, elektronikus levelezési címét, amennyiben azzal rendelkezik.

 

 • Az üzemeltető a tevékenységével kapcsolatban beérkező írásbeli panaszt köteles megvizsgálni, és az intézkedéséről, valamint annak indokairól a vásárlót a panasz kézhezvételétől, illetve beérkezésétől számított harminc napon belül postai úton vagy elektronikus levélben tájékoztatni. A válaszlevélben tájékoztatni kell a vásárlót arról, hogy amennyiben nem ért egyet az abban foglaltakkal, úgy panaszával a jegyzőhöz fordulhat. Az írásbeli vásárlói panaszra adott válasz másodpéldányát az üzemeltető köteles az ellenőrzés során az ellenőrző hatóságoknak bemutatni.

 

 • A vásár, illetve piac esetében az üzemeltető köteles az üzleteket, árusítóhelyeket, valamint az egyéb létesítményeket és a nem árusítási célra kiképzett területrészeket, a vásárlók számára is jól látható módon sorszámmal ellátni.

 

 • Az állandó vásár, piac esetében az üzemeltető köteles az állandó vásár, piac bejáratánál a vásár, piac térképét, helyszínrajzát tartalmazó táblát elhelyezni, amelyen köteles feltüntetni naprakészen a sorszámmal ellátott kereskedelmi egységeket, helyszíneket.

 

 • Az üzemeltető köteles a vásáron, piacon kereskedelmi tevékenységet végzőkről, bérlőkről naprakész, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvénynek megfelelő nyilvántartást vezetni, és azt a piac területén ellenőrzést végző hatóság felhívására, a hatóság számára bemutatni, illetve hozzáférhetővé tenni.

 

 • A vásár, piac nyitva tartásának idejét az üzemeltető 5 és 20 óra között határozza meg. A 20 óra utáni nyitva tartást az illetékes rendőrkapitányság véleményének kikérésével a jegyző engedélyezheti. Az üzemeltető köteles a vásár, piac nyitva tartásáról a vásárlókat tájékoztatni.

 

 • A vásár, piac nyitva tartási ideje alatt az ott működő üzletek nyitva tartási idejét a külön jogszabályban foglaltak szerint fel kell tüntetni. A nyitva tartási idő alatt a kereskedő köteles az ellenőrző hatóságok rendelkezésére állni. Az ellenőrzési lehetőség szándékos meghiúsítása esetén az ellenőrző hatóság az árukészletet lefoglalhatja.

 

 • Az üzemeltető az általa tartandó vásárról, piacról, annak időpontjáról, gyakoriságáról, (szak)jellegéről, az értékesítésre kerülő termékek köréről a megrendezést megelőzően legalább 60 nappal a vásár, piac helye szerint illetékes területi kereskedelmi és iparkamarát írásban tájékoztathatja, amelynek alapján a kamarák vásárnaptárt tehetnek közzé.

 

 • Az üzemeltető köteles a vásár, piac nyitva tartási ideje alatt a vásár, piac területén tartózkodni, a vásár, piac rendjét folyamatosan ellenőrizni és a jogszabályokban, valamint a hatóságok határozataiban foglalt feltételeknek megfelelő működés érdekében a szükséges intézkedéseket megtenni. Köteles továbbá a hatóságok rendelkezésének megfelelően eljárni, és a hatósági ellenőrzésben közreműködni.

 

 • Az üzemeltető felel azért, ha a vásár, piac területén jogszabály által tiltott tevékenység, vagy tiltott termékértékesítés történik.

 

A vásárok és piacok feltételeinek meglétét a jegyző ellenőrzi.

 

Vásár, piac bezáratása:

 

A jegyző az engedélyt visszavonja és a vásárt, piacot bezáratja, ha

·        az engedély kiadásának feltételei már nem állnak fenn,

·        a vásár, piac megszűnik,

·        a vásár, piac működése a jogszabályban előírt feltételeknek, az annak teljesítésére vonatkozó, a hatóságok felszólítása ellenére sem felel meg.

 

A jegyző az engedély megadásáról, a változásról, valamint a törlésről szóló határozatát a fenntartóval, a hatóságokkal, valamint a vásár, piac helye szerint illetékes jegyzővel, rendőrkapitánysággal közli. Az engedély visszavonásáról szóló határozatot egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozói igazolványt kiadó körzetközponti jegyzővel, gazdasági társaság esetén az illetékes cégbírósággal is közölni kell.

 

A fenntartó az adott területen a vásár, piac befejezését vagy megszűnését, illetve megszűntetését követően köteles gondoskodni a terület eredeti környezeti állapotának visszaállításáról.