Üdvözöljük a

Jogszabályváltozások 2017. január 01-31.

honlapján!

-

Országos rendezvénynaptár

<< 2024 Július >>
KeSzeCsüSzoVa
1234567
891011121314
15161718192021
22
232425262728
293031    

JOGSZABÁLYOK

MKIK Hírlevél

Jogszabályváltozások 2017. január 01-31.

 

 

 

Jogszabályváltozások

2017. január 01-31.

 

 

1/2017. (I.3.) FM rend. az új élelmiszerek és új élelmiszer-összetevők forgalomba hozataláról

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI.6.) Korm. rendelet 65. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI.6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben a következőket rendelem el:

 

1. Általános rendelkezések

1. § (1) E  rendeletet az  új élelmiszerekről és az  új élelmiszer-összetevőkről szóló, 1997. január 27-i 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet) 1.  cikk (2)  bekezdése szerinti új élelmiszerek és új élelmiszer-összetevők Európai Unión belüli forgalomba hozatalának engedélyezési eljárására kell alkalmazni.

(2) E rendeletet nem kell alkalmazni

a) a  258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2.  cikkében felsorolt élelmiszer-adalékanyagokra, élelmiszer aromákra és előállításukhoz használt alapanyagokra, extrakciós oldószerekre, élelmiszerenzimekre, valamint

b) a  géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról szóló, 2003. szeptember 22-i 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében géntechnológiával módosított szervezeteket tartalmazó vagy ilyen szervezetekből álló élelmiszerekre és élelmiszer-összetevőkre, valamint a  géntechnológiával módosított szervezetekből előállított, de ilyen szervezeteket nem tartalmazó élelmiszerekre és élelmiszer-összetevőkre.

 

2. Az új élelmiszer vagy élelmiszer-összetevő forgalomba hozatalára vonatkozó kérelem benyújtására vonatkozó előírások

2. § (1) Az  új élelmiszer vagy új élelmiszer-összetevő forgalomba hozatalára vonatkozó kérelmet és annak rövid összefoglalóját a földművelésügyi miniszterhez (a továbbiakban: miniszter) kell benyújtani magyar és angol nyelven, 4-4 nyomtatott példányban, valamint elektronikus formában.

(2) A kérelmező a kérelemben megjelölheti a titkosan kezelendő gyártási eljárásra vonatkozó információkat, amelyek vonatkozásában az engedélyezési eljárásban részt vevő hatóságok az egyes információk nyilvánosságra hozatalára és a  258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében benyújtott információ védelmére vonatkozó részletes alkalmazási szabályok megállapításáról szóló, 2001. szeptember 20-i 1852/2001/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1852/2001/EK bizottsági rendelet) 1. cikkében foglaltak szerint járnak el.

(3) A kérelmezőnek a kérelem miniszterhez történő benyújtásával egy időben a kérelem másolatát meg kell küldenie az Európai Bizottság Egészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Főigazgatósága (a továbbiakban: Bizottság) számára.

 

3. § (1) A miniszter a kérelem befogadásáról elektronikus úton értesíti

a) a Bizottságot,

b) a kérelmezőt,

c) a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt (a továbbiakban: NÉBIH), valamint

d) az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetet (a továbbiakban: OGYÉI),

a kérelem befogadása dátumának megjelölésével.

(2) A  kérelem elsődleges értékelését a  NÉBIH végzi el. A  NÉBIH a  kérelmet megküldi az  OGYÉI számára, amely az  elsődleges értékelés elkészítéséhez szakértői véleményt ad. A  szakértői véleményért a  kérelmezőnek az  Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló rendelet szerinti díjat kell fizetnie.

(3) Amennyiben a  kérelem nem tartalmaz elegendő információt az  elsődleges értékelés elvégzéséhez, a  NÉBIH kiegészítő adatokat kér a kérelmezőtől.

(4) A NÉBIH az elsődleges értékelést megküldi a miniszternek, aki a 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 6.  cikk (3)  bekezdésében foglaltak szerint a  kérelem befogadásától számított három hónapon belül továbbítja azt a Bizottság számára.

 

 

3. Eljárás az Európai Unió más tagállamában az új élelmiszer vagy új élelmiszer-összetevő forgalomba hozatalára vonatkozóan benyújtott kérelem esetén

4. § (1) Az  Európai Unió más tagállamában benyújtott kérelmek elsődleges értékelésén alapuló, a  termék piacra helyezhetőségével kapcsolatos tagállami álláspontot a  NÉBIH az  OGYÉI szakértői véleményének beszerzését követően alakítja ki.

(2) A  NÉBIH a  tagállami álláspontot a  258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 6.  cikk (4)  bekezdésében foglaltak szerint az  elsődleges értékelési jelentés Bizottság által történt továbbításától számított 60 napon belül elektronikus úton megküldi a Bizottság számára.

 

 

4. A lényegi egyenértékűség bejelentésére vonatkozó előírások

5. § (1) A 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk (4) bekezdésében meghatározott termékekre vonatkozó lényegi egyenértékűség megállapítását a NÉBIH végzi. (2) A  kérelmező a  lényegi egyenértékűség megállapítására irányuló kérelemben megjelölheti a  titkosan kezelendő gyártási eljárásra vonatkozó információkat, amelyek vonatkozásában az  engedélyezési eljárásban részt vevő hatóságok az 1852/2001/EK bizottsági rendelet 1. cikkében foglaltak szerint járnak el.

(3) A kérelmező a terméket akkor hozhatja forgalomba, ha a NÉBIH a 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk (4) bekezdése szerinti lényegi egyenértékűség fennállását megállapította.

(4) A kérelmező a lényegi egyenértékűség megállapításáról és a termékek forgalomba hozatali szándékáról a 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikke szerint tájékoztatja a Bizottságot.

 

5. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

7. § Ez a  rendelet az  új élelmiszerekről és az  új élelmiszer-összetevőkről szóló, 1997. január 27-i 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

8. § Ez a rendelet 2018. január 1-jén hatályát veszti.

(MK 2017/1. szám)

 

1/2017. (I. 3.) NFM rend. a központi hivatalokat és minisztériumi háttérintézményeket érintő szervezeti átalakításokkal összefüggésben egyes közlekedési és energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról (MK 2017/1. szám)

 

1005/2017. (I.3.) Korm. hat. a magyar építőipart érintő szabványügyi előírások felülvizsgálatáról (MK 2017/1. szám)

 

1/2017. (I.11.) NMHH rend. az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól szóló 2/2015. (III.30.) NMHH rendelet módosításáról (MK 2017/3. szám)

 

2/2017. (I.11.) FM rend. a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI.12.) FVM rendelet módosításáról (MK 2017/3. szám)

 

1009/2017. (I.11.) Korm. hat. a bányászati igazgatás átszervezésével kapcsolatos feladatokról (MK 2017/3. szám)

 

1011/2017. (I.11.) Korm. hat. a Széchenyi Kártya Program egyes konstrukciói támogatásának folytatásáról

1. A  Kormány a  Széchenyi Kártya Folyószámlahitel keretében a  2017. január 1. és 2017. december 31. között megkötött, illetve felülvizsgálat keretében meghosszabbításra került

a) hitelszerződésekhez 10 millió forint hitelösszegig legfeljebb 365 napra 1 százalékpont kamattámogatást biztosít, és

b) a  legfeljebb 50 millió forintos hitelekhez a  Garantiqa Hitelgarancia Zártkörűen Működő Részvénytársaság által vállalt készfizető kezességvállalás éves díjának 50%-áig terjedő támogatást biztosít azzal, hogy a támogatás nem haladhatja meg a kezességi díj vetítési alapjának 0,75%-át.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: azonnal

2. A  Kormány a  Széchenyi Kártya Program keretében 2017. január 1. és 2017. december 31. között megkötött Széchenyi Forgóeszközhitel hitelszerződések teljes összegéhez az  adott ügylet futamidejének első három évére (1096 napra) évi 3 százalékpont kamattámogatást, valamint a hitelekhez nyújtott készfizető kezességvállalás díjának 50%-áig terjedő támogatást biztosít az  adott ügylet futamidejének első három évére (1096 napra) azzal, hogy a támogatás nem haladhatja meg a kezességi díj vetítési alapjának 0,75%-át.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: azonnal

3. A Kormány a 2017. január 1. és 2017. december 31. között megkötött Széchenyi Beruházási Hitel, a Széchenyi Önerő Kiegészítő Hitel és a Széchenyi Támogatást Megelőlegező Hitel hitelszerződések teljes összegéhez az adott ügylet teljes futamidejére évi 5 százalékpont kamattámogatást, valamint a hitelekhez nyújtott készfizető kezességvállalás díjának 50%-áig terjedő támogatást biztosít azzal, hogy a  támogatás nem haladhatja meg a  kezességi díj vetítési alapjának 0,75%-át. Kezességi díjtámogatás csak közvetlen állami viszontgarancia mellett vállalt készfizető kezességvállalás díjához kapcsolódhat.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: azonnal

4. Az  1–3.  pont szerinti kamattámogatás és kezességi díjtámogatás tárgyévi és tárgyévet követő éveket terhelő kötelezettségvállalásainak forrása az  éves költségvetési törvényekben meghatározott Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat. A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (4b) bekezdésének a) pontjában biztosított jogkörében eljárva engedélyezi, hogy a nemzeti fejlesztési miniszter 2017. évben a Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat terhére a  2018–2027 közötti évek tekintetében a  Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényben meghatározott Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat eredeti előirányzata 300%-ának mértékéig kötelezettséget vállaljon.

5. A Kormány felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy – ha a 4. pontban meghatározott célelőirányzat forrásainak lekötöttsége eléri a  75%-ot – a  nemzeti fejlesztési miniszter bevonásával vizsgálja meg az  1–3.  pont szerinti konstrukciók támogatásának céljára, különösen maradványok visszahagyása útján történő forrásbiztosítás lehetőségét, és a  vizsgálat eredményének megfelelően tegyen javaslatot a  Kormány számára. A  nemzeti fejlesztési miniszter a  4.  pontban meghatározott célelőirányzat forrásai 75%-ának lekötöttségéről írásban értesíti a nemzetgazdasági minisztert.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: a források 75%-ának lekötését követő harminc napon belül

6. Az  1–3.  pont szerinti kamattámogatás mértékét ügyletenként olyan módon kell meghatározni, hogy a kamattámogatással csökkentett ügyleti kamat mértéke ne legyen kevesebb, mint 0%.

7. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

8. Az  1–6.  pontot a  2017. január 1-jét követően kibocsátott kártyákra és a  2017. január 1-jét követően megkötött hitelszerződésekre is alkalmazni kell.

9. A  Széchenyi Kártya Program egyes konstrukciói támogatásának folytatásáról szóló 1929/2015. (XII.12.) Korm. határozat 4. pontjában a „150%-ának” szövegrész helyébe a „300%-ának” szöveg lép.

(MK 2017/3. szám)

 

3/2017. (I.12.) Korm. rend. a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII.23.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2017/4. szám)

 

4/2017. (I.12.) Korm. rend. a munkaerő mobilitásának elősegítése céljából egyes kormányrendeletek, valamint az iskolaszövetkezetek számára fizetendő minimális szolgáltatási díjról szóló 199/2015. (VII.23.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2017/4. szám)

 

2/2017. (I.17.) NMHH rend. a rádióberendezésekről (MK 2017/6. szám)

 

2/2017. (I.17.) NFM rend. a rádióberendezésekről és az elektronikus hírközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük kölcsönös elismeréséről szóló 5/2004. (IV.13.) IHM rendelet hatályon kívül helyezéséről (MK 2017/6. szám)

 

1/2017. (I.17.) AB hat. az Országgyűlés 2016. december 6-i ülésnapján elfogadott, a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény 7. § (4) bekezdése, valamint a 12. § (2) bekezdése a) és c) pontjai alaptörvény-ellenességének megállapításáról (MK 2017/6. szám)

 

1/2017. (I.23.) MvM rend. a Miniszterelnökséget vezető miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről (MK 2017/8. szám)

 

3/2017. (I.23.) FM rend. a tejtermelőknek és az egyéb állattenyésztési ágazatok gazdálkodóinak nyújtandó kivételes alkalmazkodási támogatás igénybevételének feltételeiről (MK 2017/8. szám)

4/2017. (I.23.) FM rend. a Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a 2016–2019 közötti végrehajtási időszakokban a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének szabályairól (MK 2017/8. szám)

 

12/2017. (I.24.) Korm. rend. a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet zálogjoggal összefüggő módosításáról (MK 2017/9. szám)

 

1023/2017. (I.24.) Korm. hat. a fogyatékossággal élő személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásáról szóló 2017–2036. évekre vonatkozó hosszú távú koncepcióról (MK 2017/9. szám)

 

1027/2017. (I.24.) Korm. hat. a 2014–2020. évek közötti határ menti közúti infrastruktúrafejlesztésekről szóló 1007/2016. (I.18.) Korm. határozat módosításáról (MK 2017/9. szám)

 

16/2017. (I.31.) Korm. rend. a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII.23.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2017/12. szám)