Üdvözöljük a

Fontos változások!- Közbeszerzési eljárások lefolytatása

honlapján!

-

Országos rendezvénynaptár

<< 2024 Május >>
KeSzeCsüSzoVa
  12345
6789101112
13141516171819
20
21
2223242526
2728293031  

JOGSZABÁLYOK

MKIK Hírlevél

Fontos változások!- Közbeszerzési eljárások lefolytatása

Fontos változások!

 

16/2010. (XI.18) NFM-NGM együttes rendelete a 2007-2013 időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló 16/2006. (XII.28) Me HVM-PM együttes rendelet módosításáról

 

 

Közbeszerzési eljárások lefolytatása

 

Ha a kedvezményezett jelen alcímben foglalt kötelezettségeit nem, vagy nem megfelelően teljesíti a felelőssége a 2007-2013. programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló kormányrendeletben (a továbbiakban: KR.) meghatározott szabálytalansági eljárás keretében kerül megállapításra, amely alapján a támogatási szerződés szerinti támogatás egy része vagy egésze visszavonható, illetve kiemelt, kétfordulós és kistérségi programban meghatározott projektek esetében az igényelthez képest csökkentett támogatás ítélhető meg.

 

21.§ (1) A közösségi értékhatárokat el nem érő értékű, továbbá építési beruházás, építési koncesszió esetén a 300 millió forintot el nem érő értékű közbeszerzési eljárás során a (2)-(4) bekezdésben foglaltak alkalmazandók.

(2) A kedvezményezett a közbeszerzési eljárás eredményhirdetésének időpontjáról – legalább 2 munkanappal megelőzően – értesíti a közreműködő szervezetet. A kedvezményezett az eredményhirdetést követő 2 munkanapon belül megküldi a közbeszerzési eljárás során keletkezett összes dokumentumot – jogorvoslati eljárás esetén a KDB döntését tartalmazó dokumentumot is – a közreműködő szervezet részére. Az eredményhirdetés kifejezés alatt az eljárás eredményéről szóló összegzés megküldésének napját is érteni kell.

(3) A közreműködő szervezet a (2) bekezdés szerinti dokumentumokat – figyelemmel az NFÜ által kiadott egységes működési kézikönyvben foglaltakra is – utóellenőrzésnek veti alá. A közreműködő szervezet a dokumentumok beérkezését követő 5 munkanapon belül az ellenőrzés eredményéről a kedvezményezettet értesíti. A közreműködő szervezet az ellenőrzés eredményétől függően lefolytatja a KR-ben meghatározott szabálytalansági eljárást, illetve  jogorvoslati eljárást kezdeményez.

(4) Az NFÜ a közbeszerzési eljárások utóellenőrzését magához vonhatja, a döntéséről a közreműködő szervezetet értesíti. Ebben az esetben az ellenőrzést a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály (a továbbiakban: KFF) végzi.

 

22.§ A közösségi értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzési eljárás, továbbá építési beruházás, építési koncesszió esetén a 300 millió forintot elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzési eljárás esetében a 22/A.-22/E. §-ban foglaltak alkalmazandók.

 

22/A. § (1) A kedvezményezett – a műszaki-szakmai tartalom közreműködő szervezettel történt egyeztetését követően – a közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően legalább 15 munkanappal a közbeszerzési dokumentumokat közbeszerzési-jogi minőség-ellenőrzés céljából a KFF részére megküldi.

(2) A KFF legfeljebb 5 munkanapon belül elvégzi a közbeszerzési dokumentumok közbeszerzési-jogi minőségellenőrzését, és az erről készített közbeszerzési minőségellenőrzési jelentését a kedvezményezett részére megküldi. A KFF a határidőt – az indokok megjelölésével egyidejűleg – legfeljebb 5 munkanappal meghosszabbítja.

(3) A kedvezményezett a közbeszerzési minőségellenőrzési jelentés alapján módosított közbeszerzési dokumentumokat – a jelentésben foglaltakkal egyet nem értése esetén a részletes írásbeli indokolásával együtt – a KFF részére legfeljebb 3 munkanapon belül megküldi.

(4) A KFF további észrevételeiről 2 munkanapon belül tájékoztatja a kedvezményezettet.

(5) A kedvezményezett a közbeszerzési dokumentumokat az észrevételek figyelembevételével véglegesíti. A kedvezményezett figyelemmel a 20. § (3) bekezdésében foglaltakra is, a közbeszerzési eljárását abban az esetben indíthatja meg, ha KFF a közbeszerzési dokumentumokat ellenőrizte és erről tanúsítványt állított ki. A kedvezményezett az eljárás megindításával egyidejűleg az eljárást megindító végleges dokumentumot a KFF részére megküldi. A KFF egyet nem értése esetén jelzi a KR-ben meghatározott szabálytalansági eljárás lefolytatásának, illetve jogorvoslati eljárás kezdeményezésének szükségességét.

 

22/B. § (1) A kedvezményezett a Kbt. szerinti bontási eljárás időpontjáról legalább 10 munkanappal korábban tájékoztatja a KFF-et. A KFF a közbeszerzési eljárásba – a kedvezményezett tájékoztatása alapján – megfigyelőt jelölhet, erről a kedvezményezettet egyidejűleg értesíti.

(2) A KFF a közbeszerzési eljárásba megfigyelőt jelöl, a megfigyelő az eljárásban a bíráló bizottsági üléseken való személyes részvétellel, illetve a közbeszerzési eljárás iratainak vizsgálatával jogosult részt venni.

(3) A kedvezményezett a megfigyelőt a közbeszerzési eljárás lefolytatása során valamennyi eljárási cselekményről megfelelő időben írásban tájékoztatja, illetve az eljárás során keletkezett dokumentumokat (különösen a felvett jegyzőkönyveket, az egyes eljárási cselekményekhez kapcsolódó dokumentumokat, jogorvoslat esetén az azzal összefüggésben keletkezett dokumentumokat, valamint az ajánlatkérői döntéseket, döntési javaslatokat tartalmazó dokumentumokat) a megfigyelő részére – figyelemmel a 22/C. § (1) bekezdésében foglaltakra – megfelelő időben megküldi.

 

22/C. § (1) A KFF az eljárás eredményhirdetését megelőzően – a 22/B. § (3) bekezdés szerinti dokumentumok kézhez vételét követő 10 munkanapon belül – közbeszerzési szabályossági jelentést készít, amelyet megküld a kedvezményezett részére.

(2) A közbeszerzési eljárást lezáró döntést meghozó személy vagy testület – figyelemmel a 20. § (3) bekezdésében foglaltakra is – a Kbt. szerinti írásbeli szakvélemény és döntési javaslat, valamint a közbeszerzési szabályossági jelentésben foglaltak figyelembevételével hozza meg az eljárást lezáró döntését. A kedvezményezett figyelemmel a 20. § (3) bekezdésében foglaltakra is, a közbeszerzési eljárást lezáró döntését akkor hozhatja meg, ha a KFF az eljárás lefolytatását ellenőrizte és erről tanúsítványt állított ki. A kedvezményezett az eljárás eredményének kihirdetésével egyidejűleg az írásbeli összegzést, valamint – eltérő vélemény esetén – a szabályossági jelentésben foglaltakkal kapcsolatos álláspontját a KFF részére megküldi. A KFF egyet nem értése esetén jelzi a KR-ben meghatározott szabálytalansági eljárás lefolytatását, illetve jogorvoslati eljárás kezdeményezésének szükségességét.

 

22/D. § (1) Támogatás csak a közreműködő szervezet által ellenjegyzett szerződés alapján felmerülő költségekre folyósítható.

(2) A szerződést a közreműködő szervezet ellenjegyzi, ha

a) a szerződés ellenjegyzését megalapozó feltételeket a KFF a közbeszerzési eljárás előkészítése, illetve lefolytatása során közbeszerzési-jogi megfelelőségi szempontból ellenőrizte és erről támogató tanúsítványt állított ki é s

b) a szerződés tartalma a pályázatban vagy a támogatási szerződésben meghatározott projektcéllal összhangban áll, illetve annak tartalmával szemben támogathatósági kifogás nem merül fel.

(3) Ha a közreműködő szervezet a szerződés ellenjegyzését megtagadja, annak okáról részletes írásbeli indokolást ad, amelyet egyidejűleg az NFÜ-nek is megküld.

 

22/E. § (1) A kedvezményezett a közösségi értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzési eljárás, továbbá építési beruházás, építési koncesszió esetén a 300 millió forintot elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés módosításával kapcsolatban, a módosítást 20 munkanappal megelőzően a KFF írásbeli véleményét kéri. A kedvezményezett a szerződést, a módosítás tervezetét, a módosítás indokolását, az indokolást alátámasztó valamennyi dokumentumot, valamint a közreműködő szervezetnek a módosítással kapcsolatos előzetes jogi álláspontját tartalmazó dokumentumot a KFF részére egyidejűleg megküldi. A KFF a szerződés módosításával összefüggésben további dokumentumokat is bekérhet.

(2) A KFF a szerződés módosítását közbeszerzési-jogi szempontból véleményezi.

(3) A KFF a szerződés módosításával kapcsolatos véleményét 10 munkanapon belül megküldi a kedvezményezett részére.

(4) A kedvezményezett a vélemény alapján módosított dokumentumokat – egyet nem értés esetén a részletes írásbeli indokolásával együtt – a KFF részére 5 munkanapon belül megküldi.

(5) A KFF a további észrevételeiről 5 munkanapon belül tájékoztatja a kedvezményezettet.

(6) A kedvezményezett a módosított szerződést a KFF részére 2 munkanapon belül megküldi. A KFF egyet nem értése esetén jelzi a KR-ben meghatározott szabálytalansági eljárás lefolytatásának, illetve jogorvoslati eljárás kezdeményezésének szükségességét.

(7) Jelen szakasz rendelkezéseinek alkalmazása során a 22/D. § is megfelelően alkalmazandó.

 

22/F. § (1) A jelen alcím rendelkezéseinek alkalmazása során

a)      a kedvezményezett a projektek megvalósítását és a kapcsolódó eljárások időbeli ütemezését a jelen alcímben meghatározott határidők figyelembevételével köteles tervezni és megvalósítani;

b)     a kedvezményezett a dokumentumok megküldésével egyidejűleg köteles feltüntetni a beszerzés Kbt. szerinti becsült értékét, a szerződéshez rendelt elnevezést és a projekt azonosítószámát;

c)      a kedvezményezett a dokumentumokat elektronikus formában küldi meg.

(2) Amennyiben a KFF a 22/A-22/E. §-ban foglalt határidőket elmulasztja, akkor az ellenőrzést megtörténtnek kell tekinteni. A KFF számára előírt határidőbe nem számít bele a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő, jogorvoslati, illetve szabálytalansági eljárás esetén az eljárás felfüggesztésének időtartama.

 

22/G. § (1) Abban az esetben, ha a 22-22/C. §-ban foglalt eljárásokban utóellenőrzés szükséges, az utóellenőrzést a KFF végzi.”

A rendelet 2010. december 8.-án lépett hatályba.

 

(MK 2010/176. szám)                                               dr: Deme Lászlóné